MOSEASY – Chuyên luyện thi MOS

Tặng code thi thử 30 lần trên phần mềm G-Metrix của Microsoft

MOS WordÔn thi MOSThực hành MOS

[Ôn thi MOS Word 2016] – #1.2.4 Di chuyển đến một vị trí hoặc đối tượng cụ thể trong tài liệu

[Ôn thi MOS Word 2016] – #1.2.4 Di chuyển đến một vị trí hoặc đối tượng cụ thể trong tài liệu

Share this post